Kategorie

Regulamin

 

Regulamin w trakcie konsultacji prawnej:

KANCELARIE WANTUCH & PARTNERZY
adwokaci radcowie prawni doradcy podatkowi
Ul. Rzemieślnicza 6
30 – 363 Kraków.

 

 

Regulamin sklepu makieta.pl

25 grudnia 2014.

1. Sklep prowadzony pod adresem www.makieta.pl administrowany jest przez Roberta Dobosza prowadzącego działalność pod firmą "Hobbyland - Robert Dobosz" z siedzibą w Krakowie, ul.Stradomska 13. Firma zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 4584/96. NIP: 944-126-93-16, Regon: 351130883.Sklep makieta.pl prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmujemy przez stronę www.makieta.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail (makieta@makieta.pl).Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski, środkiem płatniczym jest wyłącznie PLZ (Polski Złoty). Możliwość zmiany waluty sklepu na Euro ma wyłącznie charakter orientacyjny i porównawczy.

2. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą (Robert Dobosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Dobosz - Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13) a Nabywcą.

3. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty oferowane w odrębnym dziale "Komis", nowe i używane, powierzone zostały nam przez właścicieli do dalszej odsprzedaży. Art. te są oznaczone opisem "Komis", a ich opis określa stan faktyczny, w tym stopień ewentualnego zużycia.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej makieta.pl są cenami brutto (zawierają wliczony podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od rodzaju przesyłki, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Ceną Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie (produktach) w momencie złożenia zamówienia przez Klienta powiększona o koszty przesyłki zgodne z tabelą opłat.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostarczenia towaru; numer telefonu Nabywcy; adres e-mail. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest poprzez wyświetlenie komunikatu systemowego świadczącego o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

6. W celu złożenia zamówienia Nabywca wybiera towar który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego "koszyka" następnie rejestruje swoje dane, określa sposób dostawy i formę płatności a po sprawdzeniu prawidłowości swoich wpisów potwierdza zamówienie tym samym zawiera umowę i deklaruje gotowość do zapłaty kwoty wynikającej z wartości zamawianych produktów powiększonej o opłatę za przesyłkę, zgodną z tabelą opłat. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu (produktów).

7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny oraz specyfikacja dostawy. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Żądanie wystawienia faktury VAT prosimy przekazywać nam notką w trakcie składania zamówienia, podając numer NIP.

8. Zamówiony towar dostarczany jest w formie paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty transportu określone w cenniku pokrywa kupujący. Opłaty te są wliczone w wartość przesyłki zgodnie z wybraną w trakcie zamawiania opcją określającą rodzaj przesyłki. Wszystkie zamówione towary przesyłane są w formie pojedynczej przesyłki. W przypadku gdyby z różnych przyczyn (waga, wymiary zamówionych produktów lub czasowy brak jednego lub kilku zamawianych produktów) niemożliwe było wysłanie zamówienia w całości, możemy zdecydować o podziale zamówienia na części. Ogólny koszt takich przesyłek cząstkowych zostanie rozdzielony na poszczególne przesyłki składające się na pełną realizację zamówienia tak by łączna wartość opłaty za przesyłkę była dokładnie taka sama jak wynikało to z wybranej opcji opłaty za całe zamówienie. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie "Hobbyland" w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 13 w godzinach pracy sklepu.

9. Sposoby płatności (wedle wyboru klienta):a) Za pobraniem (zapłata następuje w momencie otrzymania zamawianego towaru).b) Przelewem (wpłata na wskazany rachunek bankowy - wysyłka realizowana jest w momencie zaksięgowania kwoty przelewu na naszym koncie).c) W przygotowaniu inne formy zapłaty.

10. Realizacja zamówienia następuje natychmiast lub następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia (w podsumowaniu zamówienia moment ten następuje w momencie "kliknięcia" przycisku "Potwierdzam zamówienie"). W przypadku wybrania płatności w formie przelewu realizacja następuje po pojawieniu się kwoty przelewu na naszym koncie, a więc wydłuża się o czas realizacji przelewu. W przypadku gdyby czas realizacji zamówienia miałby się wydłużyć (oczekiwanie na dostawę, błąd systemu komputerowego, inne przypadki losowe) kontaktujemy się z klientem celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzenia decyzji o możliwości oczekiwania. Termin dostarczenia przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy. Czas dostawy może być różny w zależności od wybranej formy przesyłki. W pojedynczych przypadkach możliwa jest sytuacja gdy następuje równoczesne zamówienie tego samego towaru w ilości jaka jest aktualnie dostępna w naszym magazynie przez wielu klientów różnymi drogami (zamówienie ze strony, telefonicznie, bezpośrednio w naszej siedzibie). W takiej sytuacji zamówienia realizujemy w kolejności chronologicznej zgodnie z czasem ich rejestracji a klientów dla których brakuje towaru zawiadamiamy drogą mailową lub telefonicznie podając termin dostawy uzupełniającej prosząc o decyzję co do podtrzymania lub rezygnacji z zamówienia. Jeżeli w pierwszej kolejności zamówienie zostało złożone telefonicznie lub bezpośrednio, towar, o którym mowa może chwilowo być wskazywany w systemie sklepu internetowego jako dostępny, gdy w rzeczywistości jest już zarezerwowany dla wcześniejszego klienta. Z góry przepraszamy za możliwość wystąpienia takiej sytuacji spowodowanej niedoskonałością elektronicznego systemu magazynowego. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, informujemy o możliwości odebrania zamówionego towaru drogą e-mailową. Zamówiony towar można odebrać w sklepie "Hobbyland" w Krakowie, ul.Stradomska 13, w godzinach pracy sklepu, w terminie podanym w informacji (e-mail) potwierdzającej fakt przygotowania zamówienia do odbioru.

11. Sklep internetowy makieta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek wynikających ze zmian cenników kontrahentów i gwałtownych zmian kursu waluty Euro wobec złotówki, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na prawidłowe zamówienia złożone i potwierdzone w oparciu o podawane Klientowi w czasie procesu zamawiania towaru dane.11a. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego makieta.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta  Klient będzie powiadomiony pocztą e-mail na adres podany podczas rejestracji. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem w trybie natychmiastowym.

12. Sprzedający odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt (produkty) wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Sprzedającego wraz z opisem reklamacji. W przypadku gdy produkt był dostarczany był za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamację (tzn. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedającego paczką pocztową ekonomiczną.W przypadku, gdy produkt odebrany został w siedzibie Sprzedawcy, reklamacje należy składać osobiście w tym samym miejscu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił spredawcy za nabycie danego produktu.

12a. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy, konsumenta, z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową stosownie do Ustawy  Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady (niezgodności towaru z umową), Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem makieta@makieta.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na wskazany adres korespondencyjny.Reklamowany towar wraz z pismem określającym na czym polega wada lub niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz stanowisko konsumenta można również dostarczyć bezpośrednio na adres Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13.

12b. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. Nabywca może również, korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi, reklamować produkt posiadający wady. W takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt.12 regulaminu.

13. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Nabywca (konsument) w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami). Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie i dostarczając je w formie poczty e-mail bądź poczty tradycyjnej. Przesyłkę należy przesłać na adres Sprzedającego (Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Prosimy również w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury (jeżeli była wystawiona) oraz prosimy podać numer swojego konta, na które mają być przelane pieniądze lub wskazać że pieniądze mają być zwrócone przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu lub inny sprecyzowany adres. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca przetwarza w zakresie określonym powyżej, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych. Danych osobowych Nabywcy Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z przepisami ustawy określonej wyżej, Nabywcy przysługują wszelkie prawa prewidziane w tej ustawie, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga i ilustracje produktów użyte na stronach sklepu są własnością wymienionych firm.

16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą stosowne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego makieta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 

makieta.pl

Regulamin sklepu makieta.pl

20 września 2011 ze zmianami z dnia 6 maja 2013 i z dnia 29 stycznia 2014.

1.Sklep prowadzony pod adresem www.makieta.pl administrowany jest przez Roberta Dobosza prowadzącego działalność pod firmą "Hobbyland - Robert Dobosz" z siedzibą w Krakowie, ul.Stradomska 13. Firma zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 4584/96. NIP: 944-126-93-16, Regon: 351130883.Sklep makieta.pl prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmujemy przez stronę www.makieta.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail (makieta@makieta.pl).Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski, środkiem płatniczym jest wyłącznie PLZ (Polski Złoty). Możliwość zmiany waluty sklepu na Euro ma wyłącznie charakter orientacyjny i porównawczy.

2.Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą (Robert Dobosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Dobosz - Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13) a Nabywcą.

3.Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty oferowane w odrębnym dziale "Komis", nowe i używane, powierzone zostały nam przez właścicieli do dalszej odsprzedaży. Art. te są oznaczone opisem "Komis", a ich opis określa stan faktyczny, w tym stopień ewentualnego zużycia.

4.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej makieta.pl są cenami brutto (zawierają wliczony podatek VAT).Ceną Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostarczenia towaru; numer telefonu Nabywcy; adres e-mail. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest poprzez wyświetlenie komunikatu systemowego świadczącego o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

6.W celu złożenia zamówienia Nabywca wybiera towar który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego "koszyka" następnie rejestruje swoje dane, określa sposób dostawy i formę płatności a po sprawdzeniu prawidłowości swoich wpisów Potwierdza zamówienie.

7.Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny oraz specyfikacja dostawy.Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Żądanie wystawienia faktury VAT prosimy przekazywać nam notką w trakcie składania zamówienia, podając numer NIP.

8.Zamówiony towar dostarczany jest w formie paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie "Hobbyland" w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 13 w godzinach pracy sklepu.Koszty transportu określone w cenniku pokrywa kupujący. Opłaty te są wliczone w wartość przesyłki zgodnie z wybraną w trakcie zamawiania opcją określającą rodzaj przesyłki.Wszystkie zamówione towary przesyłane są w formie pojedynczej przesyłki. W przypadku gdyby z różnych przyczyn (waga, wymiary zamówionych produktów lub czasowy brak jednego lub kilku zamawianych produktów) niemożliwe było wysłanie zamówienia w całości, możemy zdecydować o podziale zamówienia na części. Ogólny koszt takich przesyłek cząstkowych zostanie rozdzielony na poszczególne przesyłki składające się na pełną realizację zamówienia tak by łączna wartość opłaty za przesyłkę była dokładnie taka sama jak wynikało to z wybranej opcji opłaty za całe zamówienie.

9.Sposoby płatności (wedle wyboru klienta):
a) Za pobraniem (zapłata następuje w momencie otrzymania zamawianego towaru).b) Przelewem (wpłata na wskazany rachunek bankowy - wysyłka realizowana jest w momencie zaksięgowania kwoty przelewu na naszym koncie).c) W przygotowaniu inne formy zapłaty.

10.Realizacja zamówienia następuje natychmiast lub następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia (w podsumowaniu zamówienia moment ten następuje w momencie "kliknięcia" przycisku "Potwierdzam zamówienie"). W przypadku wybrania płatności w formie przelewu realizacja następuje po pojawieniu się kwoty przelewu na naszym koncie, a więc wydłuża się o czas realizacji przelewu. W przypadku gdyby czas realizacji zamówienia miałby się wydłużyć (oczekiwanie na dostawę, błąd systemu komputerowego, inne przypadki losowe) kontaktujemy się z klientem celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzenia decyzji o możliwości oczekiwania. Termin dostarczenia przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy. Czas dostawy może być różny w zależności od wybranej formy przesyłki.W pojedynczych przypadkach możliwa jest sytuacja gdy następuje równoczesne zamówienie tego samego towaru w ilości jaka jest aktualnie dostępna w naszym magazynie przez wielu klientów różnymi drogami (zamówienie ze strony, telefonicznie, bezpośrednio w naszej siedzibie). W takiej sytuacji zamówienia realizujemy w kolejności chronologicznej zgodnie z czasem ich rejestracji a klientów dla których brakuje towaru zawiadamiamy drogą mailową lub telefonicznie podając termin dostawy uzupełniającej prosząc o decyzję co do podtrzymania lub rezygnacji z zamówienia. Jeżeli w pierwszej kolejności zamówienie zostało złożone telefonicznie lub bezpośrednio, towar, o którym mowa może chwilowo być wskazywany w systemie sklepu internetowego jako dostępny, gdy w rzeczywistości jest już zarezerwowany dla wcześniejszego klienta. Z góry przepraszamy za możliwość wystąpienia takiej sytuacji spowodowanej niedoskonałością elektronicznego systemu magazynowego.W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, informujemy o możliwości odebrania zamówionego towaru drogą e-mailową. Zamówiony towar można odebrać w sklepie "Hobbyland" w Krakowie, ul.Stradomska 13, w godzinach pracy sklepu po upływie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

11.Sklep internetowy makieta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek wynikających ze zmian cenników kontrahentów i gwałtownych zmian kursu waluty Euro wobec złotówki, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na prawidłowe zamówienia złożone i potwierdzone w oparciu o podawane Klietowi w czasie procesu zamawiania towaru dane.

12.Oferowane przez nas produkty posiadają gwarancję jakości producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy, kosumenta, z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową stosownie do Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r.W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym na czym polega niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz stanowisko konsumenta należy odesłać za pomocą Poczty, lub dostarczyć bezpośrednio na adres Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13. Sklep ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie określonym Ustawą. Jeżeli dla załatwienia sprawy niezbędne okażą się ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądania konsumenta doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową, uważa się, że sklep uznał żądanie za uzasadnione.klienta uznaje się za uzasadnione.

13.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn.zm.) art. 7, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadcznia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwracany towar należy wysłać na własny koszt na adres "Hobbyland - Robert Dobosz"31-068 Kraków, ul. Stradomska 13. Prosimy również w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury (jeżeli była wystawiona) oraz prosimy podać numer swojego konta, na które mają być przelane pieniądze lub wskazać że pieniądze mają być zwrócone przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu lub inny sprecyzowany adres.
Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy;2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;6) dostarczania prasy;7) usług w zakresie gier hazardowych.

14.Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca przetwarza w zakresie określonym powyżej, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych. Danych osobowych Nabywcy Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z przepisami ustawy określonej wyżej, Nabywcy przysługują wszelkie prawa prewidziane w tej ustawie, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15.Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga i ilustracje produktów użyte na stronach sklepu są własnością wymienionych firm.

16.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą stosowne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.