Regulamin w trakcie konsultacji prawnej:

KANCELARIE WANTUCH & PARTNERZY
adwokaci radcowie prawni doradcy podatkowi
Ul. Rzemieślnicza 6
30 – 363 Kraków.

----------------------------------------------------------------

Regulamin i Polityka Prywatności

 

I. Polityka prywatności Hobbyland, makieta.pl.

Polityka Prywatności oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych. 

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Zapewniamy iż traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hobbyland, makieta.pl.
Polityka prywatności obowiązuje wszystkich naszych Klientów, a także wszystkich odwiedzających nasze stronę internetową którzy mogą, ale nie muszą być naszymi Klientami.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom w związku z rozwojem naszych usług lub ze zmianami regulacyjnymi.

1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez Hobbyland, makieta.pl obejmuje następujące działania: zarządzanie systemem zamówień, czynności administracyjne i techniczne związane z zawarciem i realizacją umowy, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego "makieta.pl" w związku z dokonywanymi zakupami jest Robert Dobosz, Hobbyland, ul.Stradomska 13, 31-068 Kraków, nip PL9441269316, regon 351130883, działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 4584/96. Kontakt tel.124223168, e-mail: hobbyland@makieta.pl.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i obsługi posprzedażowej, obsługi gwarancyjnej, rękojmi, fakturowaniu, oraz mogą być przekazywane, jeżeli to konieczne, podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów oraz obsługę księgową. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich aktualizacji, poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klientowi przysługuje prawo do żądania korekty i usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres hobbyland@makieta.pl lub pocztą tradycyjną na adres Hobbyland, Stradomska 13, 31-068 Kraków. Pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych możesz kierować Administratora: adres e-mail: hobbyland@makieta.pl. Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Udostępnienie swoich danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla skutecznej i prawidłowej realizacji zamówienia. Dane zarejestrowane na chronionym indywidualnym hasłem Koncie Klienta klient może korygować samodzielnie lub zgłosić żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia Konta. 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail treści zawieranej umowy lub przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia wraz z dowodem zakupu.
Treść zawieranej umowy jest utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym dostawcy usługi oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. Zbiór danych osobowych zgłoszony do GIODO.

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Korzystanie z usług Sprzedawcy poprzez dokonanie zamówienia z życzeniem wysyłki składników zamówienia pod wskazany adres wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres pod który zamówienie ma zostać dostarczone (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania), numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać również dodatkowe dane: nazwę firmy Klienta oraz jej numer identyfikacji podatkowej NIP. Podane dane chronione są indywidualnym hasłem nadanym przez osobę dokonującą rejestracji. Hasło powinno być właściwie chronione, powinno składać się z co najmniej 8 znaków. Komunikacja odbywa się przez połączenie szyfrowane (SSL). 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przechowujemy Twoje dane przez okres do 30 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzamy do 12 miesięcy od ich pozyskania;
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym, przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, z którymi zawarte zostały umowy o współpracy. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Zbiór danych osobowych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do danych zawartych na Koncie Klienta zabezpieczony jest hasłem indywidualnego utworzonym przez Klienta lub wygenerowanym losowo na żadanie Klienta.
W sklepie internetowym zastosowano połączenia szyfrowane (Certyfikat SSL). 

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

zawarcie i wykonanie umowy kupna/sprzedaży, dostarczenie zamówionych produktów.
Twoje Dane kontaktowe / adresowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji zamówień, wyrażona zgoda.

7. Masz kontrolę nad swoimi danymi
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

-prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych;
-prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
-prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
-prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
-prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego;
-prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym sklepie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Hobbyland, makieta.pl w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

8. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

----------------------------------------------------

II. Regulamin sklepu makieta.pl

25 grudnia 2014 (z poprawkami w dniu 27.03.2018 i 18.04.2018 dotyczącymi czasowego ograniczenia w realizacji przesyłek pobraniowych). 

1. Sklep prowadzony pod adresem www.makieta.pl administrowany jest przez Roberta Dobosza prowadzącego działalność pod firmą "Hobbyland - Robert Dobosz" z siedzibą w Krakowie, ul.Stradomska 13. Firma zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 4584/96. NIP: 944-126-93-16, Regon: 351130883.Sklep makieta.pl prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmujemy przez stronę www.makieta.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail (makieta@makieta.pl).Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski, środkiem płatniczym jest wyłącznie PLZ (Polski Złoty). Możliwość zmiany waluty sklepu na Euro ma wyłącznie charakter orientacyjny i porównawczy.

2. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą (Robert Dobosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Dobosz - Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13) a Nabywcą.

3. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty oferowane w odrębnym dziale "Komis", nowe i używane, powierzone zostały nam przez właścicieli do dalszej odsprzedaży. Art. te są oznaczone opisem "Komis", a ich opis określa stan faktyczny, w tym stopień ewentualnego zużycia.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej makieta.pl są cenami brutto (zawierają wliczony podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od rodzaju przesyłki, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Ceną Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie (produktach) w momencie złożenia zamówienia przez Klienta powiększona o koszty przesyłki zgodne z tabelą opłat.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostarczenia towaru; numer telefonu Nabywcy; adres e-mail. Prawidłowa rejestracja potwierdzana jest poprzez wyświetlenie komunikatu systemowego świadczącego o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

6. W celu złożenia zamówienia Nabywca wybiera towar który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego "koszyka" następnie rejestruje swoje dane, określa sposób dostawy i formę płatności a po sprawdzeniu prawidłowości swoich wpisów potwierdza zamówienie tym samym zawiera umowę i deklaruje gotowość do zapłaty kwoty wynikającej z wartości zamawianych produktów powiększonej o opłatę za przesyłkę, zgodną z tabelą opłat. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu (produktów).

7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny oraz specyfikacja dostawy. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Żądanie wystawienia faktury VAT prosimy przekazywać nam notką w trakcie składania zamówienia, podając numer NIP.

8. Zamówiony towar dostarczany jest w formie paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty transportu określone w cenniku pokrywa kupujący. Opłaty te są wliczone w wartość przesyłki zgodnie z wybraną w trakcie zamawiania opcją określającą rodzaj przesyłki. Wszystkie zamówione towary przesyłane są w formie pojedynczej przesyłki. W przypadku gdyby z różnych przyczyn (waga, wymiary zamówionych produktów lub czasowy brak jednego lub kilku zamawianych produktów) niemożliwe było wysłanie zamówienia w całości, możemy zdecydować o podziale zamówienia na części. Ogólny koszt takich przesyłek cząstkowych zostanie rozdzielony na poszczególne przesyłki składające się na pełną realizację zamówienia tak by łączna wartość opłaty za przesyłkę była dokładnie taka sama jak wynikało to z wybranej opcji opłaty za całe zamówienie. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie "Hobbyland" w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 13 w godzinach pracy sklepu.

9. Dostępne sposoby płatności:a) Za pobraniem (zapłata następuje w momencie otrzymania zamawianego towaru).b) Przelewem (wpłata na wskazany rachunek bankowy - wysyłka realizowana jest w momencie zaksięgowania kwoty przelewu na naszym koncie). Na płatność czekamy 5 dni (jeżeli nie uzgodniono innego terminu) .c) Płatność gotówką - przy odbiorze osobistym w sklepie (odbiór zamówienia możliwy w terminie do 7 dni, o ile nie uzgodniono innego terminu). Po przekroczeniu terminu płatności/odbioru zamówienie zostaje anulowane ze skutkiem rozwiązania umowy zakupu.

Uwaga. Czasowo, aktualnie, ze względu na niekorzystne zmiany w cennikach Poczty na rok 2018, nie realizujemy przesyłek pobraniowych.

10. Realizacja zamówienia następuje natychmiast lub następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia (w podsumowaniu zamówienia moment ten następuje w momencie "kliknięcia" przycisku "Potwierdzam zamówienie"). W przypadku wybrania płatności w formie przelewu realizacja następuje po pojawieniu się kwoty przelewu na naszym koncie, a więc wydłuża się o czas realizacji przelewu. W przypadku gdyby czas realizacji zamówienia miałby się wydłużyć (oczekiwanie na dostawę, błąd systemu komputerowego, inne przypadki losowe) kontaktujemy się z klientem celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzenia decyzji o możliwości oczekiwania. Termin dostarczenia przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy. Czas dostawy może być różny w zależności od wybranej formy przesyłki. W pojedynczych przypadkach możliwa jest sytuacja gdy następuje równoczesne zamówienie tego samego towaru w ilości jaka jest aktualnie dostępna w naszym magazynie przez wielu klientów różnymi drogami (zamówienie ze strony, telefonicznie, bezpośrednio w naszej siedzibie). W takiej sytuacji zamówienia realizujemy w kolejności chronologicznej zgodnie z czasem ich rejestracji a klientów dla których brakuje towaru zawiadamiamy drogą mailową lub telefonicznie podając termin dostawy uzupełniającej prosząc o decyzję co do podtrzymania lub rezygnacji z zamówienia. Jeżeli w pierwszej kolejności zamówienie zostało złożone telefonicznie lub bezpośrednio, towar, o którym mowa może chwilowo być wskazywany w systemie sklepu internetowego jako dostępny, gdy w rzeczywistości jest już zarezerwowany dla wcześniejszego klienta. Z góry przepraszamy za możliwość wystąpienia takiej sytuacji spowodowanej niedoskonałością elektronicznego systemu magazynowego. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, informujemy o możliwości odebrania zamówionego towaru drogą e-mailową. Zamówiony towar można odebrać w sklepie "Hobbyland" w Krakowie, ul.Stradomska 13, w godzinach pracy sklepu, w terminie podanym w informacji (e-mail) potwierdzającej fakt przygotowania zamówienia do odbioru.

11. Sklep internetowy makieta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek wynikających ze zmian cenników kontrahentów i gwałtownych zmian kursu waluty Euro wobec złotówki, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na prawidłowe zamówienia złożone i potwierdzone w oparciu o podawane Klientowi w czasie procesu zamawiania towaru dane. 11a. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego makieta.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta  Klient będzie powiadomiony pocztą e-mail na adres podany podczas rejestracji. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem w trybie natychmiastowym.

12. Sprzedający odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt (produkty) wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Sprzedającego wraz z opisem reklamacji. W przypadku gdy produkt był dostarczany był za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamację (tzn. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedającego paczką pocztową ekonomiczną.W przypadku, gdy produkt odebrany został w siedzibie Sprzedawcy, reklamacje należy składać osobiście w tym samym miejscu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił spredawcy za nabycie danego produktu.

12a. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy, konsumenta, z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową stosownie do Ustawy  Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady (niezgodności towaru z umową), Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem makieta@makieta.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na wskazany adres korespondencyjny.Reklamowany towar wraz z pismem określającym na czym polega wada lub niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz stanowisko konsumenta można również dostarczyć bezpośrednio na adres Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13.

12b. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. Nabywca może również, korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi, reklamować produkt posiadający wady. W takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt.12 regulaminu.

13. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Nabywca (konsument) w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami). Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie i dostarczając je w formie poczty e-mail bądź poczty tradycyjnej. Przesyłkę należy przesłać na adres Sprzedającego (Hobbyland, 31-068 Kraków, ul.Stradomska 13). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Prosimy również w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury (jeżeli była wystawiona) oraz prosimy podać numer swojego konta, na które mają być przelane pieniądze lub wskazać że pieniądze mają być zwrócone przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu lub inny sprecyzowany adres. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca przetwarza w zakresie określonym powyżej, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych. Danych osobowych Nabywcy Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z przepisami ustawy określonej wyżej, Nabywcy przysługują wszelkie prawa prewidziane w tej ustawie, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga i ilustracje produktów użyte na stronach sklepu są własnością wymienionych firm.

16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą stosowne przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego makieta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

adresat: Hobbyland
adres do zwrotu: ul. Stradomska 13, 31-068 Kraków
kontakt e-mail: hobbyland@makieta.pl


– Ja (imię, nazwisko) ......................................................................
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

– Data zawarcia umowy: .........................

- Numer (kod) zamówienia: ..........................

– Imię i nazwisko konsumenta: ...........................................................................

– Adres konsumenta: ..........................................................................................

- Numer i dane konta bankowego .......................................................................

.............................................................................................................................

– Data: .............................

- Załączniki: paragon fiskalny / faktura