Polityka Prywatności oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych. 

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Zapewniamy iż traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hobbyland, makieta.pl.
Polityka prywatności obowiązuje wszystkich naszych Klientów, a także wszystkich odwiedzających nasze stronę internetową którzy mogą, ale nie muszą być naszymi Klientami.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom w związku z rozwojem naszych usług lub ze zmianami regulacyjnymi.

1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez Hobbyland, makieta.pl obejmuje następujące działania: zarządzanie systemem zamówień, czynności administracyjne i techniczne związane z zawarciem i realizacją umowy, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego "makieta.pl" w związku z dokonywanymi zakupami jest Robert Dobosz, Hobbyland, ul.Stradomska 13, 31-068 Kraków, nip PL9441269316, regon 351130883, działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 4584/96. Kontakt tel.124223168, e-mail: hobbyland@makieta.pl.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i obsługi posprzedażowej, obsługi gwarancyjnej, rękojmi, fakturowaniu, oraz mogą być przekazywane, jeżeli to konieczne, podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów oraz obsługę księgową. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich aktualizacji, poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klientowi przysługuje prawo do żądania korekty i usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres hobbyland@makieta.pl lub pocztą tradycyjną na adres Hobbyland, Stradomska 13, 31-068 Kraków. Pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych możesz kierować Administratora: adres e-mail: hobbyland@makieta.pl. Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Udostępnienie swoich danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla skutecznej i prawidłowej realizacji zamówienia. Dane zarejestrowane na chronionym indywidualnym hasłem Koncie Klienta klient może korygować samodzielnie lub zgłosić żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia Konta. 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail treści zawieranej umowy lub przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia wraz z dowodem zakupu.
Treść zawieranej umowy jest utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym dostawcy usługi oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. Zbiór danych osobowych zgłoszony do GIODO.

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Korzystanie z usług Sprzedawcy poprzez dokonanie zamówienia z życzeniem wysyłki składników zamówienia pod wskazany adres wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres pod który zamówienie ma zostać dostarczone (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania), numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać również dodatkowe dane: nazwę firmy Klienta oraz jej numer identyfikacji podatkowej NIP. Podane dane chronione są indywidualnym hasłem nadanym przez osobę dokonującą rejestracji. Hasło powinno być właściwie chronione, powinno składać się z co najmniej 8 znaków. Komunikacja odbywa się przez połączenie szyfrowane (SSL). 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przechowujemy Twoje dane przez okres do 30 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzamy do 12 miesięcy od ich pozyskania;
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym, przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym, z którymi zawarte zostały umowy o współpracy. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Zbiór danych osobowych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do danych zawartych na Koncie Klienta zabezpieczony jest hasłem indywidualnego utworzonym przez Klienta lub wygenerowanym losowo na żadanie Klienta.
W sklepie internetowym zastosowano połączenia szyfrowane (Certyfikat SSL). 

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

zawarcie i wykonanie umowy kupna/sprzedaży, dostarczenie zamówionych produktów. 
Twoje Dane kontaktowe / adresowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji zamówień, wyrażona zgoda.

7. Masz kontrolę nad swoimi danymi
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

-prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych;
-prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
-prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
-prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
-prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego;
-prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym sklepie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Hobbyland, makieta.pl w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

8. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

Ważne:

Nasza strona wykorzystuje pliki "cookies". Informacje zawarte w plikach "cookies" mogą zostać wykorzystane w celach statystycznych (anonimowo). Korzystanie z naszej strony bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki oznacza że pliki typu cookies będą zapisywane w pamięci Państwa urządzenia.

Czym są i do czego służą pliki „cookies”?

Pliki „cokies" to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników końcowych potrzebne do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dopasować wyświetlanie strony do indywidualnych preferencji użytkownika. Służą one również do tworzenia anonimowych statystyk. Pliki „cookies” zawierają zwykle dane strony z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i unikalny numer. Stosowane są pliki „cookies” – „sesyjne” - tymczasowe (pozostające w pamięci urządzenia do momentu wylogowania się użytkownika), oraz „stałe” (pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas lub do momentu ich "ręcznego" usunięcia przez użytkownika).

Czy pliki „cookies” mogą zawierać/gromadzić dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być wykorzystane wyłącznie celem wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Możliwości te nie są wykorzystywane w naszym serwisie.

Usuwanie i zarządzanie plikami „cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.